Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn HiPT

Download Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn HiPT tại đây.