Nghị quyết ĐHĐCĐ 2013

Xem chi tiết Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 của Công ty Cổ phần Tập đoàn HIPT tại đây