Quy chế nội bộ về quản trị Công ty

Quy chế nội bộ về quản trị Công ty được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 20/4/2018. Chi tiết vui lòng xem tại đây.