Quyết định thay đổi Người đại diện theo Pháp luật

Công ty Cổ phần Tập đoàn HIPT thông báo quyết định của Hội đồng quản trị về việc bầu Ông Lê Hải Đoàn – Chủ tịch Hội đồng quản trị là người đại diện theo pháp luật của Công ty kể từ ngày 01/05/2019. Chi tiết vui lòng xem tại đây (Link file).