Thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động lần thứ 16

Ngày 04 tháng 10 năm 2011, Công ty Cổ phần Tập đoàn HIPT đã được Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch đầu tư Hà Nội cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 16 với nội dung thay đổi Tổng Giám đốc –  Người đại diện theo pháp luật của Công ty từ Ông Vũ Tuấn Anh sang Ông Võ Văn Mai. Hiệu lực thi hành kể từ ngày 04 tháng 10 năm 2011.

Xin trân trọng thông báo!