Thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động lần thứ 20

Chi tiết nội dung Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động doanh nghiệp cấp đổi lần thứ 20 của Công ty Cổ phần Tập đoàn HiPT, Quý Cổ đông vui lòng xem tại đây