Thay đổi nhân sự Ban Tổng Giám đốc

Vì một số lý do cá nhân, Ông Vũ Tuấn Anh đã xin từ nhiệm khỏi vị trí Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn HIPT.

Ngày 22/9/2011, Hội đồng quản trị Công ty đã thông qua quyết định bổ nhiệm Ông Võ Văn Mai hiện tại đang giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc Công ty thay thế Ông Vũ Tuấn Anh kể từ ngày 01/10/2011.

Đồng thời, Hội đồng quản trị cũng quyết định bổ nhiệm Ông Đặng Minh Đức hiện giữ chức vụ Phó Giám đốc Công ty TNHH Giải pháp và Tư vấn công nghệ HIPT (HiPT SC) làm Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn HIPT kể từ ngày 01/10/2011.