Thay đổi nhân sự Hội đồng quản trị

Công ty Cổ phần Tập đoàn HiPT kính gửi Quý Cổ đông quyết định về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông Hoàng Việt Hà kể từ ngày 19/03/2015. Chi tiết Anh/Chị vui lòng xem tại đây.