Thay đổi Tổng Giám đốc và người đại diện theo pháp luật của Công ty

Công ty Cổ phần Tập đoàn HIPT (Công ty) trân trọng công bố thông tin về việc thay đổi Tổng Giám đốc kiêm Người đại diện theo pháp luật của Công ty với chi tiết như sau:

 1. Miễn nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc Công ty của Ông Võ Văn Mai kể từ 16 giờ 00 phút ngày 18/02/2014;
 2. Bổ nhiệm Ông Phạm Việt Giang, với các thông tin cá nhân sau đây, làm Tổng Giám đốc Công ty kiêm Người đại diện theo pháp luật kể từ 16 giờ 00 phút ngày 18/02/2014:
  1. – Ngày sinh: 05/11/1970
  2. – Quốc tịch: Việt Nam
  3. – Trình độ chuyên môn: Cử nhân
  4. – Số CMND: 012390397, nơi cấp: CA TP. Hà Nội, ngày cấp: 08/01/2001
  5. – Hộ khẩu thường trú: Số 8, Ngách 12/48, Phố Đào Tấn, Quận Ba đình, Hà Nội.
 3. Trong thời gian giữ chức Tổng Giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật, Ông Phạm Việt Giang có trách nhiệm thực hiện các quyền và nghĩa vụ pháp luật đã quy định cho Tổng Giám đốc và được liệt kê cụ thể tại Điều lệ của Công ty.

Trân trọng,

Xem chi tiết:

1. Quyết định Miễn nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc Công ty của Ông Võ Văn Mai.

2. Quyết định Bổ nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc kiêm Người đại diện theo pháp luật của Ông Phạm Việt Giang.

3. Công văn Công bố thông tin gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.