Thông báo giao dịch cổ phiếu của ông Nguyễn Minh Đức – Đại diện công bố thông tin – Thành viên Ban Kiểm soát

Công ty Cổ phần Tập đoàn HIPT thông báo về việc đăng ký bán cổ phiếu HIG của Ông Nguyễn Minh Đức – Đại diện Công bố thông tin, thành viên Ban Kiểm soát, cụ thể như sau:

  • Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu trước khi giao dịch: 6.000 CP (tỷ lệ 0,03%)
  • Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 6.000 CP
  • Phương thức giao dịch: Thỏa thuận hoặc khớp lệnh

Thời gian giao dịch dự kiến: từ ngày 14/07/2020 đến 10/08/2020.