Thông báo bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2017 – 2021

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014, Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn HIPT và Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 hướng dẫn về Quản trị Công ty, Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn HiPT xin trân trọng thông báo tới Quý Cổ đông về việc bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) và thành viên Ban Kiểm soát (BKS) nhiệm kỳ 2017 – 2021, như sau:

1. Số lượng thành viên dự kiến bầu bổ sung

 • Hội đồng quản trị: 01 thành viên
 • Ban Kiểm soát: 01 thành viên

Lý do: Thay thế thành viên từ nhiệm.

2. Tiêu chuẩn và điều kiện đề cử thành viên HĐQT

2.1. Tiêu chuẩn làm Thành viên HĐQT

 • Có đầy đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp.
 • Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh của Công ty.
 • Không đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị tại năm (05) Công ty khác.

2.2. Điều kiện đề cử thành viên HĐQT

2.2.1. Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử/ứng cử các ứng viên HĐQT.

2.2.2. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên; từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên; từ 70% đến 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên; và từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa tám (08) ứng viên.

3. Tiêu chuẩn và điều kiện đề cử thành viên BKS

3.1. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên BKS

 • Có đủ năng lực hành vi dân sự và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp.
 • Không được giữ các chức vụ quản lý của Công ty.
 • Không phải là vợ hoặc chồng, cha, cha nuôi, mẹ, mẹ nuôi, con, con nuôi, anh, chị, em ruột của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và người quản lý khác.
 • Không làm việc trong bộ phận Tài chính, Kế toán của Công ty.
 • Không là thành viên hay nhân viên của Công ty Kiểm toán độc lập thực hiện kiêm toán các báo cáo tài chính của Công ty trong ba (03) năm liền trước đó.

3.2. Điều kiện đề cử thành viên BKS

3.2.1. Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên BKS.

3.2.2. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên; từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên; từ 70% đến 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên; và từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa tám (08) ứng viên.

4. Hồ sơ đề cử ứng viên

Hồ sơ đề cử bao gồm:

 • Sơ yếu lý lịch (theo mẫu)
 • Bản sao chứng thực CCCD/CMT/Hộ chiếu, các văn bằng liên quan.

5. Thời gian và địa điểm tiếp nhận hồ sơ

Các cổ đông đủ điều kiện đề cử ứng viên HĐQT/BKS Công ty Cổ phần Tập đoàn HIPT gửi hồ sơ đề cử trước ngày 18/04/2018 theo địa chỉ sau:

Văn phòng Hội đồng quản trị – Công ty Cổ phần Tập đoàn HIPT

Tầng 3, Tòa nhà HIPT, 152 Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội

Người liên hệ: Vũ Thị Việt Hà, Email: ha-vtv@hipt.com.vn, Số ĐT: 098 780 6102

 

Trân trọng!

TM. HĐQT

Chủ tịch

Lê Hải Đoàn