Thông báo chốt danh sách cổ đông để tham dự Đại hội đồng Cổ đông phiên họp thường niên năm 2017

Công ty Cổ phần Tập đoàn HiPT gửi tới các cổ đông “Thông báo chốt danh sách cổ đông để tham dự Đại hội đồng Cổ đông phiên họp thường niên năm 2017”.

Nội dung thông báo như sau:

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự đại hội đồng cổ đông)

 Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn HIPT

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn HIPT trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về ngày đăng ký cuối cùng cho việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 như sau:

 • Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Tập đoàn HIPT
 • Mã chứng khoán: HIG
 • Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
 • Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
 • Sàn giao dịch: UpCOM
 • Ngày đăng ký cuối cùng: 22/03/2017
 1. Lý do và mục đích: Tham dự đại hội đồng cổ đông phiên họp thường niên năm 2017
 2. Nội dung cụ thể:
 • Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
 • Thời gian thực hiện: Dự kiến ngày 15/04/2017
 • Địa điểm thực hiện: Tầng 4, Tòa nhà HIPT, 152 Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội
 • Nội dung họp:
  • Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 và kế hoạch hoạt động sản xuất năm 2017;
  • Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2016 và tổng kết nhiệm kỳ 2012 – 2017 của Hội đồng Quản trị;
  • Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2016 và tổng kết nhiệm kỳ 2012 – 2017;
  • Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm 2017;
  • Bầu Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017 – 2021;
  • Các vấn đề quan trọng khác liên quan đến thẩm quyền của ĐHĐCĐ.
 • Để biết thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ:
  • Văn phòng Hội đồng Quản trị – Công ty Cổ phần Tập đoàn HIPT
  • Tầng 3 – 152 Thụy Khuê – Tây Hồ – Hà Nội
  • Điện thoại: 04- 38474548 – máy lẻ 264                     Fax: 04- 38474549
  • Email:codong@hipt.com.vn                                    Website:hipt.com.vn

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

        Vladislavs Savkins

(Đã ký)