Thông báo chốt danh sách cổ đông để tham dự Đại hội đồng Cổ đông phiên họp thường niên năm 2018

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn HIPT trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về ngày đăng ký cuối cùng cho việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 như sau:

 • Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Tập đoàn HIPT
 • Mã chứng khoán: HIG
 • Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
 • Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
 • Sàn giao dịch: UpCOM
 • Ngày đăng ký cuối cùng: 02/04/2018
 1. Lý do và mục đích: Tham dự đại hội đồng cổ đông phiên họp thường niên năm 2018.
 2. Nội dung cụ thể:
 • Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
 • Thời gian thực hiện:  Dự kiến ngày 20/04/2018
 • Địa điểm thực hiện: Tầng 4, Tòa nhà HIPT, 152 Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội
 • Nội dung họp:
  • Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và kế hoạch hoạt động sản xuất năm 2018;
  • Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm 2018;
  • Các nội dung quan trọng khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.

Để biết thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ:

 • Văn phòng Hội đồng Quản trị – Công ty Cổ phần Tập đoàn HIPT
 • Tầng 3 – 152 Thụy Khuê – Tây Hồ – Hà Nội
 • Điện thoại: 024- 38474548 – máy lẻ 264 | Fax: 024- 38474549
 • Email:codong@hipt.com.vn | Website:hipt.com.vn

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch

Lê Hải Đoàn

(Đã ký)