Thông báo chốt danh sách cổ đông để trả cổ tức năm 2017

Kính gửi: Quý Cổ đông

Hội đồng quản trị, Công ty Cổ phần Tập đoàn HIPT xin trân trọng thông báo về việc chốt danh sách cổ đông để trả cổ tức năm 2017, cụ thể như sau:

 • Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Tập đoàn HIPT
 • Mã chứng khoán: HIG
 • Mã ISIN: VN000000HIG9
 • Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
 • Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
 • Ngày đăng ký cuối cùng: 10/08/2018
 • Lý do và mục đích: Chi trả cổ tức năm 2017 bằng tiền
 • Thời gian thực hiện:  Ngày 14/10/2018
 • Tỷ lệ thực hiện: 5%/cổ phần (01 cổ phần được nhận 500 đồng)
 • Địa điểm thực hiện:
  • Đối với chứng khoán lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các thành viên nơi mở tài khoản lưu ký chứng khoán.
  • Đối với chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Tài chính Kế toán, Công ty Cổ phần Tập đoàn HIPT, 152 Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội từ ngày 14/10/2018.

Trân trọng,

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch

Lê Hải Đoàn