Thông báo gia hạn thời gian công bố Báo cáo tài chính bán niên soát xét năm 2018

Được sự chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Công ty Cổ phần Tập đoàn HIPT trân trọng thông báo tới Quý cổ đông về việc gia hạn thời gian Công bố báo cáo tài chính bán niên soát xét năm 2018 như sau:

ubck-chap-thuan-gia-han-tgian-cbtt-bctc