Thông báo gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020

Được sự chấp thuận của Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội, Công ty Cổ phần Tập đoàn HIPT trân trọng thông báo tới Quý Cổ đông về việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 sẽ được tổ chức vào thời gian thích hợp trước ngày 30/09/2020.

Thông tin chi tiết như sau: