Thông báo giao dịch cổ phiếu của bà Nguyễn Thị Hương, người có liên quan của ông Lê Hải Đoàn – Chủ tịch Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Tập đoàn HIPT thông báo về việc đăng ký bán cổ phiếu HIG của bà Nguyễn Thị Hương, người liên quan của ông Lê Hải Đoàn – Chủ tịch Hội đồng Quản trị, cụ thể như sau:

Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu trước khi giao dịch: 116.000 CP (tỷ lệ 0,6%)

Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 116.000 CP

Phương thức giao dịch: Thỏa thuận hoặc khớp lệnh

Thời gian giao dịch dự kiến: từ ngày 30/07/2020 đến 29/08/2020.