Thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan của người nội bộ

Tên tổ chức thực hiện giao dich: VI (Vietnam Investments) FUND I, L.P 
– Mã chứng khoán: HIG 

– Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 1.077.952 CP (tỷ lệ 5,01%) 

– Tên của người có liên quan tại TCNY: David Đỗ 

– Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Ủy viên HĐQT 

– Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức thực hiện giao dịch: Ủy viên HĐQT 

– Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 0 CP (tỷ lệ 0%) 

– Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 417.925 CP 

– Mục đích thực hiện giao dịch: Xử lý tài sản đảm bảo nhằm mục đích cấn trừ nợ theo hợp đồng vay đã thỏa thuận 

– Phương thức giao dịch: Ngoài hệ thống 

– Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 20/07/2016 

– Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 09/08/2016.
 
Chi tiết vui lòng xem tại đây.