Thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan

Công ty Cổ phần Tập đoàn HIPT thông báo về việc Giao dịch cổ phiếu của người có liên quan của người nội bộ, cụ thể như sau:
 
Tên tổ chức thực hiện giao dich: Công ty Cổ phần Chứng khoán Tân Việt (TVSI)
– Mã chứng khoán: HIG
– Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 666.225 CP (tỷ lệ 2,953%)
– Tên của người nội bộ: Nguyễn Việt Cường
– Mối quan hệ giữa tổ chức thực hiện giao dịch với người nội bộ: Phó Tổng Giám đốc của tổ chức
– Chức vụ hiện nay tại Công ty đại chúng: Thành viên HĐQT
– Số lượng cổ phiếu HIG Người nội bộ đang nắm giữ: 0 CP (tỷ lệ 0%)
– Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 666.225 CP
– Mục đích thực hiện giao dịch: Do nhu cầu tài chính của tổ chức.
– Phương thức giao dịch: Giao dịch thỏa thuận hoặc khớp lệnh
– Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 11/08/2016
– Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 09/09/2016.
Chi tiết vui lòng xem tại đây.