Thông báo giao dịch cổ phiếu của ông Lê Hải Đoàn – Chủ tịch HĐQT

Công ty Cổ phần Tập đoàn HIPT thông báo về việc đăng ký bán cổ phiếu HIG của Ông Lê Hải Đoàn – Chủ tịch Hội đồng Quản trị, cụ thể như sau:

  • Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu trước khi giao dịch: 4.140.000 CP (tỷ lệ 20,15%)
  • Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 4.040.000 CP
  • Phương thức giao dịch: Thỏa thuận hoặc khớp lệnh

Thời gian giao dịch dự kiến: từ ngày 04/05/2020 đến 02/06/2020.