Thông báo giao dịch Cổ phiếu của Ông Lê Hải Đoàn – Chủ tịch Hội đồng quản trị

Công ty Cổ phần Tập đoàn HIPT thông báo v/v đăng ký giao dịch cổ phiếu HIG của Ông Lê Hải Đoàn – Chủ tịch Hội đồng Quản trị như sau:

  • Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu trước khi Giao dịch: 3.359.209 cổ phiếu, chiếm 17,09%
  • Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 1.000.000 cổ phiếu
  • Phương thức giao dịch: Thỏa thuận hoặc khớp lệnh
  • Thời gian giao dịch: từ ngày 30/05/2018 đến 28/06/2018.

Chi tiết vui lòng xem tại đây.