Báo cáo kết quả giao dịch Cổ phiếu của Ông Lê Hải Đoàn – Chủ tịch Hội đồng quản trị

Công ty Cổ phần Tập đoàn HIPT thông báo kết quả giao dịch cổ phiếu HIG của Ông Lê Hải Đoàn – Chủ tịch Hội đồng Quản trị như sau:

  • Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu trước khi giao dịch: 3.359.209 cổ phiếu, chiếm 17,2%
  • Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 1.000.000 cổ phiếu
  • Số lượng cổ phiếu đã giao dịch: 729.746 cổ phiếu
  • Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ sau khi giao dịch: 4.088.955 cổ phiếu (tỷ lệ 20,8%)
  • Thời gian thực hiện giao dịch: từ ngày 30/05/2018 đến 28/06/2018.

Chi tiết vui lòng xem tại đây.