Thông báo kết quả bầu Trưởng Ban Kiểm soát

Theo Biên bản họp Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Tập đoàn HIPT ngày 16/5/2013, ông Nguyễn Văn Minh chính thức đảm nhiệm vị trí Trưởng ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Tập đoàn HIPT kể từ 16/5/2013.

Chi tiết Biên bản họp Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Tập đoàn HIPT xin vui lòng xem tại đây.