Thông báo kết quả chào bán cổ phiếu cho người lao động theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP 2010)

Công ty Cổ phần Tập đoàn HIPT đã hoàn thành việc phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP 2010) với số lượng cổ phiếu phát hành thực tế là 376.000 cổ phiếu, tương ứng 50,24% tổng số lượng cổ phiếu được phép phát hành

Được sự chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán nhà nước ngày 8/06/2010, căn cứ kết quả triển khai việc phát hành cổ phiếu cho người lao động (chương trình ESOP 2010) theo Nghị quyết số 15-10/QĐ/HĐQT/HIPT ngày 14/05/2010 về việc phê duyệt quy chế và danh sách chi tiết CBNV được quyền mua cổ phiếu ESOP 2010, căn cứ danh sách CBNV đăng ký mua và nộp tiền mua cổ phiếu và Nghị quyết số 24-10/QĐ/HĐQT/HIPT của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn HIPT ngày 11/10/2010 về việc phê duyệt danh sách CBNV được mua bổ sung cổ phiếu theo chương trình ESOP 2010, Công ty Cổ phần Tập đoàn HIPT xin thông báo kết quả đợt phát hành cụ thể như sau:

 1. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu của Công ty Cổ phần Tập đoàn HIPT
 2. Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/1 cổ phần
 3. Giá phát hành: 20.000 đồng/1 cổ phần
 4. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 748.346 cổ phần
 5. Số lượng cổ phiếu được đăng ký mua: 383.000 cổ phần
 6. Số lượng cổ phiếu thực tế được phân bổ: 376.000 cổ phần (50,24%)
 7. Tổng số tiền thu được: 7.520.000.000 đồng
 8. Số CBNV tham gia mua cổ phiếu: 37 người
 9. Thời gian đăng ký và nộp tiền:
  • Lần đầu: Từ ngày 20/9/2010 đến ngày 06/10/2010
  • Đợt bổ sung: Từ ngày 06/10/2010 đến ngày 11/10/210
  • Thời hạn thanh toán tiền mua cổ phiếu: Từ ngày 20/09/2010 đến ngày 12/10/2010
 10. Thời gian kết thúc chuyển giao cổ phần: Dự kiến trong Quý IV/2010, sau khi hoàn tất các thủ tục đăng ký lưu ký và đăng ký giao dịch bổ sung.