Thông báo kết quả giao dịch của cổ đông nội bộ: Chu Đình Cương

Căn cứ báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của Ông Chu Đình Cương – Người có liên quan với cổ đông nội bộ của CTCP Tập đoàn HIPT, Công ty Cổ phần Tập đoàn HIPT trân trọng thông báo:

 1. Tên người thực hiện giao dịch: Chu Đình Cương
 2. Chức vụ hiện nay tại tổ chức đăng ký giao dịch: Không
 3. Mã chứng khoán giao dịch: HIG
 4. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 4.275 cổ phiếu
 5. Tên của người có liên quan tại tổ chức đăng ký giao dịch: Chu Hảo
 6. Chức vụ của người có liên quan hiện nay tại tổ chức đăng ký giao dịch: Ủy viên HĐQT
 7. Quan hệ của người thực hiện giao dịch với người có liên quan: Con trai
 8. Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 4.275 cổ phiếu
 9. Số lượng cổ phiếu đã bán: 4.275 cổ phiếu
 10. Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi bán: 0 cổ phiếu
 11. Mục đích thực hiện giao dịch: Nhu cầu tài chính cá nhân
 12. Phương thức giao dịch: Thỏa thuận
 13. Thời gian thực hiện giao dịch: Ngày 29/11/2010