Thông báo kết quả giao dịch của cổ đông nội bộ: Võ Điện Biên

Căn cứ báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của Ông Võ Điện Biên – Người có liên quan với cổ đông nội bộ của CTCP Tập đoàn HIPT, Công ty Cổ phần Tập đoàn HIPT trân trọng thông báo:

 1. Tên người thực hiện giao dịch: Võ Điện Biên
 2. Chức vụ hiện nay tại tổ chức đăng ký giao dịch: Không
 3. Mã chứng khoán giao dịch: HIGSố lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 8.831 cổ phiếu
 4. Tên của người có liên quan tại tổ chức đăng ký giao dịch: Võ Hạnh Phúc
 5. Chức vụ của người có liên quan hiện nay tại tổ chức đăng ký giao dịch: Ủy viên HĐQT
 6. Quan hệ của người thực hiện giao dịch với người có liên quan: Em trai
 7. Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 6.831 cổ phiếu
 8. Số lượng cổ phiếu đã bán: 6.831 cổ phiếu
 9. Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 2.000 cổ phiếu
 10. Mục đích thực hiện giao dịch: Nhu cầu tài chính cá nhân
 11. Phương thức giao dịch: Thỏa thuận
 12. Thời gian dự kiến thực hiện giao dịch: Ngày 30/11/2010