Thông báo lùi ngày chốt danh sách cổ đông

Thông báo lùi ngày chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2011 và tạm ứng cổ tức năm 2010.
Bộ phận Quan hệ cổ đông, Ban Trợ lý tổng hợp xin trân trọng thông báo:

Do phát sinh một số thủ tục với cơ quan quản lý nhà nước về chứng khoán, ngày chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2011 và tạm ứng cổ tức năm 2010 như đã thông báo là ngày 04/03/2011 sẽ bị lùi lại một thời gian. Ban Trợ lý tổng hợp sẽ thông báo ngày chốt mới tới các cổ đông và nhà đầu tư trong thời gian sớm nhất có thể.