Thông báo Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền của người sở hữu chứng khoán.

Thông tin chi tiết xem tại đây