Thông báo ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu đăng ký giao dịch bổ sung

Căn cứ quyết định số: 265/QĐ-SGDHN ngày 30/07/2012 của SGDCK Hà Nội về việc chấp thuận cho Công ty Cổ phần Tập đoàn HIPT được đăng ký giao dịch bổ sung số cổ phần phát hành theo chương trình cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu. Công ty Cổ phần Tập đoàn HIPT xin trân trọng thông báo về ngày giao dịch đầu tiên của số lượng cổ phiếu đăng ký bổ sung như sau:

  1. Tên Chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Tập đoàn HIPT
  2. Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
  3. Mã chứng khoán: HIG
  4. Mã ISIN: VN000000HIG9
  5. Mệnh giá: 10.000 đồng/1 cổ phiếu
  6. Số lượng cổ phiếu đăng ký giao dịch bổ sung: 4.340.306 cổ phiếu
  7. Giá trị đăng ký giao dịch bổ sung (theo mệnh giá): 43.403.060.000 đồng (Bốn mươi ba tỷ bốn trăm linh ba triệu ba trăm linh sáu nghìn đồng)
  8. Tổng số lượng cổ phiếu đăng ký giao dịch: 22.559.030 cổ phiếu
  9. Tổng giá trị cổ phiếu đăng ký giao dịch (theo mệnh giá): 225.590.300.000 đồng (Hai trăm hai mươi lăm tỷ năm trăm chín mươi triệu ba trăm nghìn đồng).
  10. Ngày giao dịch chính thức: Thứ 6, ngày 10/08/2012.

Chi tiết vui lòng xem tại đây