Thông báo thay đổi nhân sự cấp cao

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn HIPT xin thông báo về việc thay đổi cán bộ nhân sự cấp cao của Công ty như sau:
1. Miễn nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Tập đoàn HIPT đối với Ông Võ Văn Mai kể từ ngày 31/05/2017.
2. Bầu Ông Lê Hải Đoàn giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn HIPT kể từ ngày 31/05/2017.
3. Bầu Ông Phạm Việt Giang giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn HIPT kể từ ngày 31/05/2017.
4. Miễn nhiệm chức danh Tổng Giám đốc – Người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần Tập đoàn HIPT đối với Ông Phạm Việt Giang kể từ ngày 31/05/2017.
5. Bổ nhiệm chức danh Tổng Giám đốc – Người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần Tập đoàn HIPT đối với Ông Võ Văn Mai kể từ ngày 31/05/2017.
Chi tiết vui lòng xem tại đây.