Thông báo thay đổi thành viên Hội đồng quản trị

Kính gửi Quý Cổ đông,

Căn cứ đơn xin rút khỏi thành viên Hội đồng quản trị của Ông Nguyễn Quang Hải và quyết định số 09-13/QĐ/HĐQT/HIPT của Hội đồng quản trị Công ty ngày 10/04/2013 về việc chấp thuận đơn từ nhiệm của Ông Nguyễn Quang Hải. Công ty Cổ phần Tập đoàn HIPT xin trân trọng thông báo:

  • Miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị của Ông Nguyễn Quang Hải kể từ ngày 10/04/2013 theo nguyện vọng cá nhân của Ông Hải.
  • Hội đồng quản trị Công ty sẽ báo cáo Đại hội đồng cổ đông tại kỳ họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành.

Chúng tôi xin cam kết những nội dung thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác của nội dung thông tin công bố.

Xem Quyết định của Hội đồng quản trị tại đây.

Trân trọng,