Thông báo về giao dịch của người có liên quan đến cổ đông nội bộ

Căn cứ đăng ký giao dịch cổ phiếu của người có liên quan (NCLQ) với cổ đông nội bộ của CTCP Tập đoàn HIPT, Công ty Cổ phần Tập đoàn HIPT trân trọng thông báo:

 1. Tên người thực hiện giao dịch: Chu Đình Cương
 2. Mã chứng khoán giao dịch: HIG
 3. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 4.275 cổ phiếu
 4. Tên của người có liên quan tại tổ chức đăng ký giao dịch: Chu Hảo
 5. Chức vụ của người có liên quan hiện nay tại tổ chức đăng ký giao dịch: Ủy viên HĐQT
 6. Quan hệ của người thực hiện giao dịch với người có liên quan: Con trai
 7. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu người có liên quan đang nắm giữ: 192.989 cổ phiếu
 8. Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 4.275 cổ phiếu
 9. Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 0 cổ phiếu
 10. Mục đích thực hiện giao dịch: Nhu cầu tài chính cá nhân
 11. Phương thức giao dịch: Khớp lệnh và/hoặc thỏa thuận
 12. Thời gian dự kiến thực hiện giao dịch: từ ngày 25/11/2010 đến ngày 25/01/2011