Thông báo về giao dịch của người có liên quan đến cổ đông nội bộ

Căn cứ đăng ký giao dịch cổ phiếu của người có liên quan (NCLQ) với cổ đông nội bộ của CTCP Tập đoàn HIPT, Công ty Cổ phần Tập đoàn HIPT trân trọng thông báo:

  1. Tên người thực hiện giao dịch: Võ Thị Hiền Lương
  2. Mã chứng khoán giao dịch: HIG
  3. Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 7.600 CP
  4. Tên của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Võ Văn Mai
  5. Chức vụ của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Chủ tịch HĐQT
  6. Quan hệ nhân thân với người thực hiện giao dịch: Anh trai
  7. Số lượng cổ phiếu NCLQ tại tổ chức niêm yết đang nắm giữ: 1.340.175CP
  8. Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 900 CP
  9. Mục đích thực hiện giao dịch: Nhu cầu sở hữu cá nhân
  10. Thời gian dự kiến thực hiện giao dịch: từ ngày 17/9/2010 đến ngày 17/10/2010