Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng tổ chức Đại hội cổ đông năm 2011

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để tổ chức Đại hội đồng cổ đông phiên họp thường niên năm 2011 và tạm ứng cổ tức năm 2010 bằng tiền mặt.

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn HIPT

Hội đồng quản trị, Công ty Cổ phần Tập đoàn HIPT xin trân trọng thông báo đến Quý Cổ đông về việc chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông phiên họp thường niên năm 2011 và tạm ứng cổ tức năm 2010 bằng tiền mặt, cụ thể như sau:

 1. Tên chứng khoán: CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HIPT
 2. Mã chứng khoán: HIG
  • Sàn giao dịch: UPCoM
 3. Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
  • Mệnh giá: 10.000đ/1 cổ phiếu
 4. Ngày đăng ký cuối cùng: Ngày 04/03/2011
 5. Nội dung cụ thể:
  • a) Tổ chức Đại hội đồng cổ đông phiên họp thường niên năm 2011:
   • – Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)
   • – Thời gian, địa điểm và nội dung họp: Hội đồng quản trị sẽ có thông báo cụ thể sau (thời gian họp dự kiến vào ngày 26 tháng 3 năm 2011)
  • b) Tạm ứng cổ tức năm 2010 bằng tiền mặt:
   • – Tỷ lệ thực hiện quyền: 18% (1.800 đồng/1 cổ phiếu)
   • – Thời gian thanh toán: Từ ngày 21/3/2011
   • – Địa điểm thực hiện:
    • Đối với chứng khoán đã lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
    • Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng tiền mặt tại Ban Trợ lý tổng hợp, Công ty
    • Cổ phần Tập đoàn HIPT – Tầng 4, HiPT Building, 152 Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội vào giờ hành chính từ ngày 21/3/2011 (yêu cầu xuất trình chứng minh thư nhân dân, sổ cổ đông – trường hợp ủy quyền nhận thay phải có giấy ủy quyền hợp lệ).

Trân trọng thông báo