Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán

THÔNG BÁO

(V/v: Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền của người sở hữu chứng khoán)

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn HIPT

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn HIPT trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về ngày đăng ký cuối cùng cho việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 như sau:

 1. Tên chứng khoán: CỔ PHIẾU CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HIPT
 2. Mã chứng khoán: HIG – Sàn giao dịch: UPCOM
 3. Loại chứng khoán: Cổ phần phổ thông
 4. Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
 5. Ngày đăng ký cuối cùng: 22/03/2016
 6. Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phần – 01 quyền biểu quyết
 7. Thời gian thực hiện: Dự kiến ngày 23/04/2016
 8. Địa điểm: Công ty sẽ thông báo cụ thể trong giấy mời họp Đại hội đồng cổ đông.
 9. Nội dung họp:
  • Thông qua báo cáo sản xuất kinh doanh năm 2015, phương hướng nhiệm vụ năm 2016;
  • Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2015, phương án phân phối lợi nhuận, trả cổ tức năm 2015;
  • Các nội dung khác theo quy định tại Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.
 10. Để biết thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ:
  • Bà Vũ Thị Hồng Minh – Chuyên viên Quan hệ cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn HIPT
  • Tầng 4 – 152 Thụy Khuê – Tây Hồ – Hà Nội
  • Điện thoại: 04- 38474548 – Máy lẻ 278 Fax: 04- 38474549
  • Email: codong@hipt.com.vn Website: ww.hipt.com.vn

Trân trọng!