Thông báo về ngày đăng ký giao dịch đầu tiên của cổ phiếu ESOP

  1. Công ty Cổ phần Tập đoàn HIPT xin được trân trọng thông báo về ngày giao dịch đầu tiên của số lượng chứng khoán đăng ký bổ sung như sau:
    Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Tập đoàn HIPT
  2. Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
  3. Mã chứng khoán: HIG
  4. Mệnh giá: 10.000 đồng/1 cổ phiếu
  5. Số lượng chứng khoán đăng ký giao dịch bổ sung: 376.000 cổ phiếu
  6. Giá trị đăng ký giao dịch bổ sung (theo mệnh giá): 3.760.000.000 đồng
  7. Ngày đăng ký giao dịch đầu tiên: Thứ Hai, ngày 6/12/2010

* Ghi chú: Toàn bộ số cổ phiếu trên sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 12 tháng kể từ ngày 12/10/2010 theo quy chế phát hành cổ phiếu cho người lao động (chương trình ESOP 2010) đã được phê duyệt.