Thông báo về tiến độ thực hiện mua lại 10% cổ phiếu

THÔNG BÁO
(V/v: Thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2016 mua lại cổ phiếu)
 Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn HIPT
 
Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn HIPT trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về tiến độ thực hiện mua lại 10% cổ phiếu của từng Cổ đông như sau:
Ngày 09/06/2016, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã gửi công văn số 3149/UBCK-QLCB về việc thông báo đã nhận được đẩy đủ tài liệu báo cáo giao dịch mua lại cổ phiếu của Công ty.
Công ty đã thực hiện công bố thông tin theo quy định và gửi công văn đề nghị Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) hướng dẫn thủ tục thực hiện giao dịch nói trên.
Hiện nay, VSD đang cùng Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội phối hợp xây dựng quy trình giao dịch theo phương thức chuyển quyền sở hữu qua hệ thống của VSD. Vì vậy, ngay sau khi nhận được hướng dẫn từ VSD, Công ty sẽ thực hiện thông báo tới Quý vị cổ đông cách thức thực hiện quyền bán cổ phiếu.
Rất mong nhận được sự hợp tác, quan tâm của Quý cổ đông.
Trân trọng thông báo!