Thông báo về về kết quả giao dịch cổ phiếu quỹ

Ban Trợ lý tổng hợp, Công ty Cổ phần Tập đoàn HIPT xin công bố thông tin về việc hoàn tất mua 45.000 cổ phiếu ưu đãi phát hành theo chương trình ESOP 2010 của 03 CBNV đã nghỉ việc trong thời gian từ ngày 20/04/2011 đến ngày 20/05/2011.

Tổng số cổ phiếu được Công ty mua vào làm cổ phiếu quỹ tính đến thời điểm này là 856.433 cổ phiếu.

Xin trân trọng thông báo.