Thông báo về việc bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2017 -2021

THÔNG BÁO VỀ VIỆC ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2017 – 2021

Kính gửi Quý vị cổ đông,

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014 và Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn HIPT, Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2012 – 2017 của Công ty Cổ phần Tập đoàn HIPT sẽ kết thúc nhiệm kỳ hoạt động sau khi bế mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017. Hội đồng quản trị thông báo tới Quý cổ đông về việc đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát cho nhiệm kỳ 2017 – 2021 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 như sau:

I. Tiêu chuẩn, điều kiện đề cử, ứng cử vào Hội đồng quản trị

 1. Tiêu chuẩn của các ứng viên được đề cử vào Hội đồng quản trị

Theo khoản 1 Điều 151 Luật Doanh nghiệp và Điều 28 của Điều lệ, thành viên Hội đồng quản trị phải có các tiêu chuẩn sau đây:

 • Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp;
 • Là cổ đông cá nhân sở hữu ít nhất 5% tổng số cổ phần phổ thông hoặc người khác có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh hoặc trong ngành, nghề kinh doanh chủ yếu của Công ty;
 • Thành viên Hội đồng quản trị là các cá nhân, chịu trách nhiệm cá nhân về sự tham gia của mình và ý kiến của mình trong hoạt động của Hội đồng quản trị;
 • Thành viên Hội đồng quản trị cam kết dành thời gian và công sức của mình thực hiện nhiệm vụ do Hội đồng quản trị phân công.
 1. Điều kiện đề cử, ứng cử vào Hội đồng quản trị

Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị.

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên; từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên; từ 70% đến 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên; và từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa tám (08) ứng viên.

II. Tiêu chuẩn, điều kiện đề cử, ứng cử vào Ban Kiểm soát

 1. Tiêu chuẩn của các ứng viên được đề cử vào Ban Kiểm soát

Theo Điều 164 Luật Doanh Nghiệp 2014 và Điều 39 của Điều lệ quy định, Kiểm soát viên phải có tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

 • Từ 21 tuổi trở lên, có đủ năng lực hành vi dân sự và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp;
 • Không phải là vợ hoặc chồng, cha, cha nuôi, mẹ, mẹ nuôi, con, con nuôi, anh, chị, em ruột của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và người quản lý khác.
 • Có trình độ về nghiệp vụ kinh tế, tài chính – kế toán, kiểm toán hoặc chuyên môn nghiệp vụ và hiểu biết về ngành nghề kinh doanh chính của Công ty;
 • Thành viên BKS không được giữ các chức vụ quản lý công ty quy định tại khoản 35.3 Điều 35 Điều lệ Công ty. Thành viên BKS không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của Công ty.
 1. Điều kiện đề cử, ứng cử vào Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017 – 2021

Các cổ đông có quyền gộp số phiếu biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Kiểm Soát viên.

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên.

III. Hồ sơ đề cử, ứng cử:

Hồ sơ đề cử, ứng cử vào HĐQT và BKS bao gồm:

 1. Đơn xin đề cử hoặc ứng cử tham gia HĐQT hoặc BKS (Theo mẫu);
 2. Bản kê khai lý lịch của ứng viên (Theo mẫu); Đối với những ứng vử viên chưa từng tham gia HĐQT/BKS của Công ty phải có lý lịch tư pháp;
 3. Bản sao chứng thực CMND/CCCD/Hộ chiếu và các văn bằng chứng chỉ chuyên môn.

IV. Lựa chọn các ứng cử viên

Dựa trên các hồ sơ đề cử/ứng cử của các cổ đông/nhóm cổ đông, Hội đồng quản trị Công ty sẽ tập hợp và đưa ra danh sách các ứng cử viên đáp ứng đủ điều kiện theo quy định để trình Đại hội đồng cổ đông phiên họp thường niên năm 2017 quyết định.

V. Nộp hồ sơ đề cử, ứng cử

Cổ đông/Nhóm cổ đông có đủ điều kiện tham gia đề cử/ứng cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2017 -2021 vui lòng gửi hồ sơ (bản chính) về địa chỉ sau:

Văn phòng Hội đồng quản trị – Công ty Cổ phần Tập đoàn HIPT

Tầng 3 – HIPT Building, 152 Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà

Điện thoại: (04) 38474548 máy lẻ 264  Fax: (04) 38474549  Email: codong@hipt.com.vn

Để thuận lợi cho công tác xét hồ sơ và lập danh sách ứng cử viên, Quý cổ đông vui lòng gửi hồ sơ trước 17 giờ ngày 12/4/2017.

Trân trọng thông báo!

Mẫu đơn đề cử TVHĐQT/BKS dành cho Nhóm cổ đông

Mẫu đơn đề cử TVHĐQT/BKS dành cho Tổ chức

Mẫu đơn ứng cử TVHĐQT/BKS dành cho Cá nhân

Mẫu sơ yếu lý lịch

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch

Vladislavs Savkins

(Đã ký)