Thông báo về việc bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn HiPT

Căn cứ Nghị quyết số: 11-12/NQ/HĐQT/HIPT, Nghị quyết số: 12-12/NQ/HĐQT/HIPT, Nghị quyết số: 13-12/NQ/HĐQT/HIPT của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn HIPT về việc bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc, ngày 01 tháng 06 năm 2012, Công ty Cổ phần Tập đoàn HIPT trân trọng thông báo nhân sự được bổ nhiệm cụ thể như sau:

  1. Ông Đặng Minh Đức tiếp tục giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc, phụ trách về Vận hành và Phát triển
  2. Ông Phạm Việt Giang giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc, phụ trách về Kinh doanh (Sales)
  3. Ông Nguyễn Quang Hải giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc, phụ trách về Kỹ thuật

Trân trọng thông báo.