Thông báo về việc bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn HiPT

Căn cứ Nghị quyết số 02-10/NQ/ĐHĐCĐ/HIPT ngày 06/02/2010 của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn HiPT và Công văn số 513/TB-SGDHN ngày 05/06/2010 của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội về ngày giao dịch đầu tiên của 2.800.000 cổ phiếu phát hành thêm, Công ty Cổ phần Tập đoàn HiPT xin công bố thông tin về việc bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn HiPT cụ thể như sau:

Căn cứ Nghị quyết số 02-10/NQ/ĐHĐCĐ/HIPT ngày 06/02/2010 của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn HiPT và Công văn số 513/TB-SGDHN ngày 05/06/2010 của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội về ngày giao dịch đầu tiên của 2.800.000 cổ phiếu phát hành thêm, Công ty Cổ phần Tập đoàn HiPT xin công bố thông tin về việc bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn HiPT cụ thể như sau:

  • Thành viên Hội đồng quản trị: Quỹ EGAM (đại diện là Sokol Holding Corp.,)
    • Địa chỉ liên hệ tại Panama: 53rd, E Street, Urbanization Mabella, MMG Tower, 16th Floor, Panama
    • Địa chỉ liên hệ tại Việt Nam: 41 Nguyễn Thị Minh Khai, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
    • Người đại diện: Vladislav Savkins – Giám đốc điều hành
  • Thời gian chính thức là thành viên Hội đồng quản trị – Công ty Cổ phần Tập đoàn HiPT: Từ ngày 22/06/2010.

Trân trọng thông báo,