Thông báo về việc đăng ký giao dịch bổ sung cổ phiếu HIG

Tính đến thời điểm hiện tại, tổng số chứng khoán Công ty Cổ phần Tập đoàn HIPT đã được đăng ký lưu ký và đăng ký giao dịch tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội là 18.218.724 cổ phiếu.

Công ty Cổ phần Tập đoàn HIPT đã nhận được giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán số 24/2009/GCNCP-VSD-3 ngày 10/11/2010 của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và công văn số 844/QĐ-SGDHN ngày 18/11/2010 của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội về việc chấp thuận đăng ký giao dịch bổ sung 376.000 cổ phiếu HIG của Công ty Cổ phần Tập đoàn HIPT. Đây là số lượng cổ phần được phát hành bổ sung cho người lao động (chương trình ESOP 2010) được thực hiện theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông phiên họp thường niên năm 2010 ngày 06/02/2010

Tính đến thời điểm hiện tại, tổng số chứng khoán Công ty Cổ phần Tập đoàn HIPT đã được đăng ký lưu ký và đăng ký giao dịch tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội là 18.218.724 cổ phiếu.

Xin trân trọng thông báo!