Thông báo về việc đăng ký mua cổ phiếu quỹ

Công ty Cổ phần Tập đoàn HIPT đăng ký mua lại 45.000 cổ phiếu đang lưu hành làm cổ phiếu quỹ từ ngày 20/04/2011 đến ngày 20/05/2011.

 1. Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Tập đoàn HIPT
 2. Mã chứng khoán: HIG
 3. Mệnh giá: 10.000 đồng/1 cổ phiếu
 4. Tổng số cổ phiếu quỹ nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 811.433 cổ phiếu
 5. Tổng số lượng đăng ký mua lại: 45.000 cổ phiếu
 6. Mục đích: Mua lại cổ phiếu đã phát hành ưu đãi cho người lao động theo Chương trình ESOP năm 2010 của 03 cán bộ nhân viên thôi không làm việc tại Công ty.
 7. Nguồn vốn mua lại: Nguồn vốn thặng dư
 8. Thời gian dự kiến giao dịch: từ ngày 20/04/2011 đến ngày 20/05/2011
 9. Phương thức giao dịch: Thỏa thuận
 10. Nguyên tắc xác định giá: Mua lại theo đúng mức giá đã bán cho CBNV: 20.000 đồng/1 cổ phiếu (theo Quy chế Chương trình ESOP năm 2010)
 11. Tên công ty chứng khoán được ủy quyền thực hiện việc mua lại: Công ty Cổ phần Chứng khoán Tân Việt (TVSI)