Thông báo về việc đăng ký mua cổ phiếu quỹ

Công ty Cổ phần Tập đoàn HiPT đăng ký mua lại 1.000.000 cổ phiếu đang lưu hành làm cổ phiếu quỹ trong vòng 90 ngày kể từ ngày 10/11/2010.

 1. Trụ sở chính : Số 152 Thụy Khuê, phường Thụy Khuê, quận Tây Hồ, Hà Nội.
 2. Vốn điều lệ: 186.143.360.000 đồng (Một trăm tám mươi sáu tỷ một trăm bốn mươi ba triệu ba trăm sáu mươi ngàn đồng)
 3. Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Tập đoàn HIPT
 4. Mã chứng khoán: HIG
 5. Mệnh giá: 10.000 đồng/1 cổ phiếu
 6. Tổng số cổ phiếu quỹ nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 75.798 cổ phiếu
 7. Tổng số lượng đăng ký mua lại: 1.000.000 cổ phiếu
 8. Mục đích: Mua lại một phần cổ phiếu đang lưu hành làm cổ phiếu quỹ
 9. Nguồn vốn mua lại: Nguồn vốn thặng dư
 10. Thời gian dự kiến giao dịch: Trong vòng 90 ngày kể từ ngày 10/11/2010.
 11. Phương thức giao dịch: Khớp lệnh và/hoặc thỏa thuận
 12. Nguyên tắc xác định giá: Theo giá thị trường (Xác định theo bình quân giá tham chiếu của 05 phiên giao dịch liên tiếp trước ngày dự kiến bắt đầu thực hiện giao dịch)
 13. Tên công ty chứng khoán được ủy quyền thực hiện việc mua lại: Công ty Cổ phần Chứng khoán Tân Việt (TVSI)