Thông báo về việc mua lại cổ phiếu

Căn cứ nghị quyết số 01-16/NQ/ĐHĐCĐ/HIPT của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn HIPT ngày 23/4/2016 về việc mua cổ phiếu quỹ, chúng tôi xin gửi tới Quý cổ đông nội dung chương trình và hướng dẫn thực hiện như sau:

 1. Nội dung chương trình
 • Tên cổ phiếu mua lại: Công ty Cổ phần Tập đoàn HIPT
 • Mã chứng khoán: HIG
 • Loại cổ phiếu mua lại: cổ phiếu phổ thông không bị hạn chế chuyển nhượng
 • Số lượng cổ phiếu dự kiến mua lại: 10% số lượng cổ phiếu của từng cổ đông đang sở hữu tại ngày 22/8/2016
 • Giá mua: 20.000 đồng/cổ phiếu (Hai mươi nghìn đồng một cổ phiếu)
 • Phương thức thực hiện giao dịch: Giao dịch chuyển nhượng quyền sở hữu qua hệ thống của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD)
 • Thời gian đăng ký bán: từ ngày 01/09/2016 đến ngày 30/09/2016
 • Đối tượng được quyền bán: cổ đông có tên trong danh sách người sở hữu chứng khoán do Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) lập tại ngày 22/8/2016.
 1. Hướng dẫn thực hiện
  • Thủ tục đăng ký bán
 • Cổ đông liên hệ nhận mẫu Giấy đăng ký bán cổ phiếu HIG tại các thành viên lưu ký (nơi cổ đông mở tài khoản chứng khoán) hoặc tại Công ty Cổ phần Chứng khoán Tân Việt (Đại lý ủy quyền thực hiện mua lại cổ phiếu) hoặc tại website của Công ty hipt.vn.
 • Từ ngày 01/9/2016 đến hết ngày 30/9/2016, cổ đông nộp cho thành viên lưu ký nơi cổ đông mở tài khoản lưu ký chứng khoán ba (03) bản Giấy đăng ký bán cổ phiếu HIG, yêu cầu công ty chứng khoán xác nhận số dư cổ phiếu HIG đồng thời phong tỏa số cổ phiếu HIG đăng ký bán.
 • Sau khi xác nhận số dư cổ phiếu HIG và phong tỏa số lượng cổ phiếu đăng ký bán, thành viên lưu ký sẽ gửi lại cho cổ đông một (01) bản.
 • Số cổ phần bán được = Tổng số cổ phần cổ đông đăng ký bán
 • Trong vòng 15 ngày làm việc sau khi kết thúc thời gian nhận hồ sơ đăng ký bán cổ phiếu, Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam sẽ thực hiện chuyển quyền sở hữu chứng khoán từ cổ đông sang cho Công ty và chuyển tiền thanh toán cho cổ đông thông qua thành viên lưu ký nơi cổ đông mở tài khoản lưu ký chứng khoán trong cùng một ngày.

Lưu ý:

 • Chỉ những cổ đông có tên trong Danh sách người sở hữu chứng khoán do VSD lập ngày 22/8/2016 mới được quyền bán cổ phiếu theo chương trình này.
 • Cổ phiếu thực hiện giao dịch phải là cổ phiếu đã lưu ký. Các Trường hợp cổ đông chưa lưu ký tại danh sách người sở hữu chứng khoán do VSD lập muốn bán cổ phiếu cho Công ty phải thực hiện lưu ký trước khi giao dịch.
 • Số cổ phiếu được bán tối đa là 10% số cổ phiếu mà cổ đông đang sở hữu. Số cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn xuống đến hàng đơn vị Công ty sẽ không mua.
  • Thủ tục rút lại đăng ký bán
 • Trong thời gian đăng ký bán, cổ đông muốn rút lại đăng ký bán có thể liên hệ thành viên lưu ký nơi cổ đông mở tài khoản lưu ký cổ phiếu HIG hoặc Công ty Chứng khoán Tân Việt để làm thủ tục.
 • Thành viên lưu ký/Công ty Chứng khoán Tân Việt sẽ đối chiếu hồ sơ, tiến hành xác nhận, làm thủ tục hủy phong tỏa số cổ phiếu đã đăng ký bán trước đó.
 • Trường hợp số lượng cổ phiếu hủy bán nhỏ hơn số lượng đã đăng ký bán trước đó, cổ đông thực hiện lại việc đăng ký bán theo trình tự nêu tại Mục 2.1.

Bằng văn bản này, chúng tôi xin thông báo để Quý cổ đông được viết và phối hợp thực hiện. Mọi thắc mắc liên quan đến chương trình, Quý Cổ đông có thể liên hệ bộ phận Quan hệ Cổ đông, Công ty Cổ phần Tập đoàn HIPT (Số điện thoại: 043 8474548, Fax: 043 8474549) để được giải đáp.

Trân trọng,

Hà Nội, ngày 25 tháng 8 năm 2016

Tổng Giám đốc

Phạm Việt Giang

(Đã ký)