Thông báo về việc phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn HIPT

Công ty Cổ phần Tập đoàn HIPT trân trọng thông báo việc phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu như sau:

 1. Tên TCPH: Công ty Cổ phần Tập đoàn HIPT
 2. 2. Trụ sở chính: 152 Thụy Khuê, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội
 3. Điện thoại: 04 38474548 – Fax: 04 38474549
 4. Sàn giao dịch: UPCOM
 5. Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Tập đoàn HIPT
 6. Mã chứng khoán: HIG
 7. Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
 8. Mệnh giá: 10.000 VNĐ
 9. Ngày chốt danh sách danh sách: 20/06/2012. Lý do: Tăng vốn điều lệ, phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu
 10. Nội dung cụ thể:
  • Tỷ lệ thực hiện: 4:1 (Mỗi cổ đông sở hữu 04 cổ phiếu thì được quyền nhận 01 cổ phiếu mới phát hành)
  • Phương án làm tròn và xử lý cổ phiếu lẻ (nếu có): Theo Nghị quyết của Hội đồng quản trị: để đảm bảo không vượt quá số lượng/tỷ lệ cổ phiếu phát hành do Đại hội cổ đông thông qua, cổ phiếu lẻ của mỗi cổ đông (nếu có phát sinh khi thực hiện quyền phân phối cho cổ đông hiện hữu) sẽ được làm tròn tới hàng đơn vị theo nguyên tắc làm tròn xuống và sẽ không phát hành phần cổ phiếu là tổng số lượng cổ phiếu lẻ sau hàng đơn vị của tất cả cổ đông.
  • Ví dụ: Vào ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông Nguyễn Văn A hiện đang sở hữu 23 cổ phiếu HIG sẽ được nhận (23×1/4) = 5,75 cổ phiếu mới. Theo nguyên tắc làm tròn xuống đến hàng đơn vị, cổ đông A sẽ được nhận 5 cổ phiếu mới và số cổ phiếu lẻ phát sinh là 0,75 cổ phiếu sẽ được huỷ bỏ.
 11. Địa điểm thực hiện:
  • Đối với chứng khoán lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ phiếu thưởng tại các TVLK nơi mở tài khoản lưu ký.
  • Đối với chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ phiếu thưởng tại Trụ sở chính của Công ty Cổ phần Tập đoàn HIPT (vào các ngày làm việc trong tuần) và xuất trình Chứng minh nhân dân.
   • Địa chỉ: 152 Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội
   • Điện thoại: 04 – 38474548 – Fax: 04 38474549
   • Website: www.hipt.com.vn
   • Email: codong@hipt.com.vn