Thông báo về việc phát hành cổ phiếu ưu đãi cho cán bộ nhân viên

Ngày 08/06/2010, Công ty Cổ phần Tập đoàn HIPT được Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận về việc chào bán cổ phiếu cho người lao động của Công ty Cổ phần Tập đoàn HIPT. Phương án chào bán được thực hiện theo Nghị quyết số 02-10/NQ/ĐHĐCĐ/HIPT ngày 6/2/2010 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010, nội dung cụ thể như sau:

  • Đối tượng tham gia: Là Cán bộ nhân viên Công ty được Hội đồng Quản trị phê duyệt chi tiết theo Quy chế phát hành cổ phiếu ưu đãi cho CBCNV năm 2010
  • Loại cổ phần phát hành: Cổ phiếu phổ thông, có hạn chế chuyển nhượng trong vòng 12 tháng
  • Mệnh giá: 10.000 đồng/ 1 cổ phần.
  • Giá phát hành: 20.000 đồng/1 cổ phần.
  • Tổng khối lượng phát hành: ≤ 5% vốn điều lệ tại thời điểm phát hành.
  • Thời gian hạn chế chuyển nhượng: 01 năm kể từ ngày hoàn tất đợt phát hành.
  • Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành: Toàn bộ số tiền dự kiến thu được sẽ bổ sung vào vốn lưu động, phát triển mạng lưới và sản phẩm, phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
  • Thời gian dự kiến triển khai: Đầu quý III năm 2010.

Xin trân trọng thông báo!