Thông báo về việc thay đổi người được ủy quyền công bố thông tin

Công ty cổ phần Tập đoàn HIPT xin thông báo: Ông Nguyễn Minh Đức – Chánh văn phòng Công ty Cổ phần Tập đoàn HIPT được ủy quyền là “ Người công bố thông tin” của Công ty Cổ phần Tập đoàn HIPT thay cho Ông Đặng Minh Đức kể từ ngày 07/11/2019.