Thông báo về việc thay đổi nhân sự Hội đồng quản trị

Ban Trợ lý tổng hợp, Công ty Cổ phần Tập đoàn HIPT công bố thông tin về việc thay đổi nhân sự trong Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn HIPT, cụ thể như sau:

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn HIPT đã có Quyết định số 06-11/QĐ/HĐQT/HIPT ngày 11 tháng 03 năm 2011 về việc chấp thuận đề nghị thôi giữ chức Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn HIPT của Ông Tôn Quốc Bình kể từ ngày 15 tháng 03 năm 2011.

Theo đó, kể từ ngày 15 tháng 03 năm 2011, Ông Tôn Quốc Bình và những người liên quan đến Ông Tôn Quốc Bình không thuộc đối tượng phải công bố thông tin theo quy định của Pháp luật.
Xin trân trọng thông báo.