HiPT tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông năm 2017

Sáng ngày 15/4/2017, Công ty Cổ phần Tập đoàn HiPT tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông phiên họp thường niên năm 2017 tại trụ sở chính (Tòa nhà HiPT, 152 Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội)

Đại hội có sự tham gia của các thành viên Ban kiểm soát, thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc cùng 103 Cổ đông đại diện cho 14.599.905 (~ 74%) cổ phần có quyền biểu quyết, tương ứng với tổng số phiếu bầu là 14.599.905 phiếu.

Tại Đại hội, các Cổ đông đã được nghe báo cáo về kết quả kinh doanh năm 2016 của Ban Tổng giám đốc; Báo cáo kết quả hoạt động 2016, Tổng kết nhiệm kỳ 2012 – 2017 và Kế hoạch hoạt động năm 2017 của Hội đồng quản trị; Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2016 và tổng kết nhiệm kỳ 2012-2017.

Hipt-to-chuc-thanh-cong-dai-hoi-dong-co-dong-nam-2017-1

Đại hội đồng cổ đông năm 2017 của Công ty Cổ phần Tập đoàn HiPT

Cũng tại Đại hội, các Cổ đông đã biểu quyết thông qua các nội dung quan trọng của Đại hội như: Thông qua Báo cáo tài chính 2016 đã được kiểm toán; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016 và chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát; Thông qua kế hoạch năm 2017; Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2017 và một số nội dung khác.

Ngoài ra, các Cổ đông cũng tiến hành bầu cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ mới. Qua đó, Hội đồng quản trị có thêm một thành viên mới là ông Lê Hải Đoàn (thay thế cho thành viên từ nhiệm là ông Nguyễn Viết Cường – Ủy viên Hội đồng quản trị) với 12,87% tổng số phiếu bầu. Thành viên Ban kiểm soát không có gì thay đổi so với nhiệm kỳ cũ.

Dưới đây là một số hình ảnh tại Đại hội:

Hipt-to-chuc-thanh-cong-dai-hoi-dong-co-dong-nam-2017-2

Đoàn Chủ tịch chủ trì Đại hội.

Hipt-to-chuc-thanh-cong-dai-hoi-dong-co-dong-nam-2017-3

Tổng giám đốc Phạm Việt Giang báo cáo trước Đại hội về kết quả kinh doanh năm 2016.

Hipt-to-chuc-thanh-cong-dai-hoi-dong-co-dong-nam-2017-4

Ông Võ Văn Mai – Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Báo cáo kết quả hoạt động năm 2016; Tổng kết nhiệm kỳ 2012-2017 và kế hoach hoạt động năm 2017 của Hội đồng quản trị.

Hipt-to-chuc-thanh-cong-dai-hoi-dong-co-dong-nam-2017-5

Ông Nguyễn Văn Minh – Trưởng Ban kiểm soát trình bày Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2016 và tổng kết nhiệm kỳ 2012-2017 trước Đại hội.

Hipt-to-chuc-thanh-cong-dai-hoi-dong-co-dong-nam-2017-6

Các Cổ đông cũng thẳng thắn trình bày những thắc mắc liên quan đến Báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và Ban kiểm soát.

Hipt-to-chuc-thanh-cong-dai-hoi-dong-co-dong-nam-2017-7

Các cổ đông biểu quyết các nội dung quan trọng tại Đại hội.

Hipt-to-chuc-thanh-cong-dai-hoi-dong-co-dong-nam-2017-8

Anh Nguyễn Trần Hiền – Trưởng Ban kiểm phiếu công bố kết quả bầu cử.

Hipt-to-chuc-thanh-cong-dai-hoi-dong-co-dong-nam-2017-8

Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ mới ra mắt cổ đông.

Sau Đại hội cổ đông, thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ mới sẽ tiến hành họp nội bộ và bầu ra Chủ tịch HĐQT, Ban Tổng giám đốc và Kế toán trưởng nhiệm kỳ mới của HiPT. Thông tin chi tiết sẽ được cập nhật trong các bài đăng tiếp theo.

MỘC MIÊN

Công ty Cổ phần Tập đoàn HiPT – hipt.vn